1. Is een septische put/voorbezinker nodig?
2. Hoe leg ik best de riolering aan?
3. Zal ik geurhinder hebben?
4. Waarmee dien ik rekening te houden bij het plaatsen van een individuele waterzuivering?
5. Zal ik lawaaihinder ondervinden?
6. Aan welke parameters / effluentwaarden moet voldaan worden?
7. Mag ik alles nog lozen of moet ik speciale ecologische producten gebruiken ? Wat mag ik niet lozen?
8. Hoe vaak moet mijn voorbezinker en/of waterzuiveringsinstallatie geruimd worden?
9. Hoe laat ik mijn waterzuivering ruimen?
10. Is een onderhoudscontract verplicht?
11. Hoe groot moet mijn waterzuiveringsinstallatie zijn (dimensionering)?
12. Wat is het energieverbruik van mijn waterzuiveringsinstallatie BelleAqua SAF en Axylit?
13. Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?
14. Wat met individuele waterzuivering in de weekendzones of onregelmatige belasting?
15. Wat met individuele waterzuivering voor een restaurant en/of feestzaal?
16. Wat is telemetrie of Alertsysteem
17. Kan ik nog gravitaire lozen of is een pompput noodzakelijk?

 


 

1. Is een septische put/voorbezinker nodig?

Een voorbezinker of bestaande septische put is cruciaal bij het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Deze heeft volgende voordelen :

 1. Het achterhouden van primair slib (toiletpapier, fecaliën) zodat een degelijke drijf- en bezinklaag kan gevormd worden. Ook de ruimingsfrequentie daalt hiermee aanzienlijk.
 2. Opvang en verdunning van toxische lozingen (bleekwater, Dettol) wat schadelijk kan zijn voor de bacteriegroei
 3. Er wordt een constantere 'samenstelling' van afvalwater ingebracht in de waterzuiveringsinstallatie
 4. Bij mankementen (verstopping, pompinstallatie mank, ...) blijft het primaire slib in de voorbezinktank en hoeft men niet noodzakelijk te ruimen om opnieuw op te starten.

Een extra voorbezinker is dus geen klassieke septische put.

 

Terug naar boven

 


 

2. Hoe leg ik best de riolering aan?

Alle RWA (hemelwaterafvoer) en DWA (droogweerafvoer m.a.w. afvalwater) dient steeds afzonderlijk te worden aangelegd. DWA wordt aangesloten op de openbare riolering al dan niet voorafgaand door een septische put / voorbezinker ofwel op een individuele waterzuiveringsinstallatie.

De code van goede praktijk heeft als richtlijn het afvalwater vóór de septische put / voorbezinker aan te leggen met 2% hellingsgraad. De DWA leiding na de septische put / voorbezinker 1 % hellingsgraad.

De kleurcode van de buis voor afvalwater DWA is roodbruin RAL 8023. De kleurcode van de buis voor hemelwater RWA is grijs RAL 7037. Best neemt u Benor-gekeurde buis hiervoor.

Er zijn twee waterstromen voor het huishoudelijk afvalwater:

 • zwart water (toiletwater)
 • grijs water: overige sanitaire afvalwaters (bad-douche/lavabo/keuken/uitgietbak/handwasser/...

Deze laatste wordt best aangesloten op een extra sifonput (ook vetvanger genoemd) om geurhinder te voorkomen. Klokputje(s) of sifon(s) die droog staan zijn vaak de oorzaak.
In tegenstelling tot de klassieke riolering wordt het grijze water mee aangesloten op een voorbezinker of bestaande septische put. Alle afvalwaters dienen gezuiverd te worden. Enkel het voorbehandeld afvalwater loopt door naar de IBA.

Een voorbezinker of bestaande septische put is cruciaal bij het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Deze heeft volgende voordelen :

 1. Het achterhouden van primair slib (toiletpapier, fecaliën) zodat een degelijke drijf- en bezinklaag kan gevormd worden. Ook de ruimingsfrequentie daalt hiermee aanzienlijk.
 2. Opvang en verdunning van toxische lozingen (bleekwater, Dettol) wat schadelijk kan zijn voor de bacteriegroei
 3. Er wordt een constantere 'samenstelling' van afvalwater ingebracht in de waterzuiveringsinstallatie
 4. Bij storingen (verstopping, pompinstallatie mank, ...) blijft het primaire slib in de voorbezinktank en hoeft men niet noodzakelijk te ruimen om opnieuw op te starten.

Een extra voorbezinker is dus geen klassieke septische put.

 

Terug naar boven

 


 

3. Zal ik geurhinder hebben?

Doorgaans zal u geen geurhinder ondervinden, maar het is raadzaam het grijs water aan te sluiten op een extra sifonput (ook 'vetvanger' of 'dubbele schepput' genoemd). Deze toezichtput is voorzien van een waterslot of sifonfunctie dat belet lucht te laten ontsnappen vanuit de voorbezinker of IBA.

Oorzaak:

 • Klokputje(s) of sifon(s) die droog staan.
 • Een oudere binnen- of buitenriolering kan mogelijk problemen geven na plaatsing van een IBA. Bijvoorbeeld een oudere gres buis, slechte aansluiting of dichting ... kunnen geurhinder veroorzaken, omdat lucht via deze oudere aansluiting kan ontsnappen.

Een rooktest kan uitwijzen waar de oorzaak ligt. Indien mogelijk dient het grijs water steeds afzonderlijk te worden aangelegd. Bij bestaande woningen kan dat niet altijd of is de realisatie moeilijk haalbaar om technische of financiële redenen.

Een ontluchting wordt geplaatst waar men het minst hinder zal ondervinden, niet ter hoogte van een terras of raam

 

Terug naar boven

 


 

4. Waarmee dien ik rekening te houden bij het plaatsen van een individuele waterzuivering?

 • Alle afvalwaters zijn aan te sluiten op een voorbezinker of bestaande septische put
 • Als het technisch mogelijk is raden wij steeds aan om het (grijs) sanitair afvalwater (bad/douche/lavabo/keuken/uitgietbak/handwasser/... ) aan te sluiten op een sifonput. Dit om geurhinder te vermijden.
 • Hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) zijn steeds afzonderlijk aan te leggen. In geen geval mag hemelwater mee aangesloten worden op de IBA. Dit is ook belangrijk voor uw latere 'keuring van private riolering'. Bij een bestaande woning moet je soms afkoppelingswerken uitvoeren.
 • Bij de IBA hoort een besturingskast die geplaatst wordt op maximaal 12 meter van de waterzuivering. Deze wordt steeds buiten opgesteld. De installatie en besturingskast is bij voorkeur toegankelijk voor storingen of onderhoud.
 • Een ontluchtingsbuis Ø 75mm wordt afzonderlijk voorzien.
 • Voor de elektrische aansluiting hebben we meestal een kabel nodig EXVB 3G 2.5mm. (mede afhankelijk van het type installatie en de lengte van de kabel)
 • Deze kabel is aan te sluiten op een afzonderlijke zekering van 16 Ampère.
 • Het is belangrijk om te weten of een gravitaire lozing in uw situatie mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er in een ondiepe gracht of bestaande terreinriolering niet (langer) geloosd kan worden.

 

Terug naar boven

 


 

5. Zal ik lawaaihinder ondervinden?

Voor de individuele waterzuivering SAF staat het luchtpompje voor de beluchting van de installatie opgesteld in een vrijstaande dubbel geïsoleerde elektrische besturingskast. Bij absolute stilte kan u een zacht zoemend geluid waarnemen. U vermijdt dus best de plaatsing bij een slaapkamer (raam) of terras.
Hang de kast ook nooit tegen een muur, dit om trillingen te vermijden.

 

Terug naar boven

 


 

6. Aan welke parameters / effluentwaarden moet voldaan worden?

Voor de particulier moeten de effluentwaarden voldoen aan de Vlarem II normen.

Onze installaties zijn conform Vlarem II, CE-geattesteerd en BENOR-gecertificeerd. Zij voldoen aan de Europese emissienorm (EN 12566-3) voor huishoudelijk afvalwater en dus ook aan de Vlarem II (zie rubriek certificering).

Voor bedrijven is het noodzakelijk ook de opgelegde milieunormen voor de sector en het bedrijf na te kijken.

De sectorale voorwaarden uit Vlarem II gelden als aanvulling op de algemene milieuvoorwaarden en zijn specifiek gelinkt met de rubrieken waarvoor je bedrijf vergund is. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het bewerken van metaal emissievoorschriften voor stof- en afvalgassen opgenomen. Ook de verbods- en afstandsregels zijn sectoraal bepaald.

U kan steeds onze experts raadplegen om na te gaan hoe we ook kunnen tegemoet komen aan de aanvullende milieuvoorwaarden die voor uw activiteit van toepassing zijn.

 

Terug naar boven

 


 

7. Mag ik alles nog lozen of moet ik speciale ecologische producten gebruiken ? Wat mag ik niet lozen?

Bij de aankoop van huishoudelijke reinigingsmiddelen let u best op biologische afbreekbaarheid. Deze middelen mogen tevens geen sterke zure of alkalische reacties vertonen. Onschadelijke huishoudelijke producten zoals detergenten voor de afwas, waspoeder voor de wasmachine en de vaatwasser, wasverzachter, ontkalkingproducten of waterverzachter en biologisch afbreekbare producten mogen wel in de installatie geloosd worden. Geen speciale merken vereist.

Opmerking: onderhoudsproducten die bleekwater bevatten (vb vloerzepen ) zijn ook schadelijk voor de werking van de installatie, ook al zijn ze volgens de fabrikant biologisch afbreekbaar.

Volgende producten hebben een negatieve invloed op de zuiveringsprestaties en mogen niet geloosd worden in een IBA/KWZI.

 • Hemelwater, grondwater, water uit zwembaden of aquaria
 • Desinfecterende middelen (vb. Dettol, bleekwater, ...)
 • Agressieve ontstoppers
 • Agressieve reinigingsproducten (vb. voor frituurpan)
 • Verf en spoelwater van verf
 • White spirit, thinner
 • Motorolie
 • Producten voor ontwikkeling van foto's
 • Niet afbreekbare hygiënische doekjes
 • Tampons
 • Maandverband
 • Condooms
 • Luiers
 • Zuren
 • Bestrijdingsmiddelen (vb. pesticide)
 • Karton, plastiek, ... alle niet afbreekbare stoffen
 • Overvloedig veel haren van mens en dier
 • Etensresten
 • Plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan
 • Inhoud van chemische wc
 • Giftige producten

 

Terug naar boven

 


 

8. Hoe vaak moet mijn voorbezinker en/of waterzuiveringsinstallatie geruimd worden?

De ruimingsfrequentie van de voorbezinker / septische put hangt af van verschillende factoren

 • Hoeveel personen hiervan gebruik maken
 • De inhoud van de (bestaande) septische put of voorbezinker (hoe groter, hoe minder frequent te ruimen)
 • De samenstelling van het afvalwater

Algemeen is de waterzuiveringsinstallatie om de vijf a zeven jaar te ruimen, indien een degelijke voorbezinker aanwezig is.

 

Terug naar boven

 


 

9. Hoe laat ik mijn waterzuivering ruimen?

Bij de jaarlijkse controle wordt vastgesteld of een slibruiming al dan niet noodzakelijk is.

Een erkend bedrijf dient in te staan voor de lediging van de septische put/voorbezinker en waterzuiveringsinstallatie. Voor de afvoer van het slib zal deze gespecialiseerde ruimingsdienst de nodige attesten van verwerking voorleggen.

De putten dienen geruimd te worden met gepast materieel (zuigwagen) en rekening houden met de belangrijke gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals hieronder aangegeven;

Voorbezinker/septische put en waterzuivering dienen steeds bereikbaar te zijn via toezichtsluik waar de drijflaag en het slib worden verwijderd.
De verschillende compartimenten worden in twee stappen geledigd. Dit wil zeggen dat men de eerste helft van de verschillende kamers dient te ruimen, daarna pas tot onderaan verder te ledigen. De druk op de tussenschotten is zo tot het minimale beperkt.

Bij het ruimen van de biokamer - het tweede compartiment - moet men voorzichtig te werk gaan om schade aan de onderdelen te vermijden.

Na slibruiming dient men de installatie onmiddellijk, opnieuw in twee stappen, gelijkmatig te vullen met zuiver water (stadswater of hemelwater). Gebeurt dit niet dan kan er een verstoring optreden in de werking van de biologie. Ook zal de besturingskast in alarm treden door drukverlies.

Het vullen van de tank(en) is bijzonder belangrijk. Dit voorkomt het opdrijven ervan bij een hogere grondwaterstand.

 

Terug naar boven

 


 

10. Is een onderhoudscontract verplicht?

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van een IBA ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over.

Wanneer u zelf instaat voor de plaatsing van een IBA bent u niet verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten. U bekomt een vrijstelling van de heffing van afvalwater, als u aantoont dat uw installatie goed werkt. Hiervoor kan u intekenen bij onze dienst onderhoud.

Onze dienst-na-verkoop beschikt over vakbekwame techniekers. zij zorgen voor het onderhoud en de herstellingen aan uw installatie zodat u ook na de oplevering van uw project nog steeds op ons kan rekenen.

Best kan u een onderhoudscontract tijdig afsluiten voor uw waterzuiveringsinstallatie, pompinstallatie, ... Het onderhoud dient best te worden uitgevoerd door een erkend technicus die vertrouwd is met de technologie. Onze administratiedienst onderhoud contacteert u op vaste regelmaat. Onderhoud, preventief nazicht, technische mankementen, alsook zuiveringsefficiëntie via staalname zijn opgenomen in ons standaard onderhoudscontract. Het onderhoudscontract wordt steeds toegestuurd met het post-interventiedossier/as-built.

Wij beschikken over een grote voorraad wisselstukken van de door ons geplaatste materialen. Dit onderscheidt ons van velen doordat wij bij een eventuel depannage niet dienen te wachten op wisselstukken die bij de fabrikant worden besteld. Op die manier kunnen wij u veel sneller uit de nood helpen.

Ofwel sluit u rechtstreeks een onderhoudscontract af ofwel indien u een installatie heeft via de rioolbeheerder vraagt u best de voorwaarden na.

 

Terug naar boven

 


 

11. Hoe groot moet mijn waterzuiveringsinstallatie zijn (dimensionering)?

De capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in I.E. (Inwoners Equivalenten).
Eén I.E. komt overeen met 150 liter huishoudelijk afvalwater per dag: toiletwater, poetswater, sanitair water afkomstig van keuken en badkamer.

Voor de particulier wil dit zeggen dat 1 bewoner 1 I.E. is.
Voorbeeld : 2 volwassenen en 2 kinderen is 4 I.E. => een BelleAqua SAF 1-6 I.E. volstaat.

Voor KMO’s en bedrijven kan je het afvalwater berekenen op 2 manieren

 • De code van goede praktijk voorziet een meer gedetailleerde tabel als sleutelformule voor de berekening van het benodigde aantal I.E. voor aangeduide toepassingen:

 

Gebouw of complex

Aantal I.E.

Fabriek, werkplaats

1 arbeider = ½ IE

Kantoor

1 bediende = 1/3 IE

Voorbeeld :
10 arbeiders en 9 bedienden
10 arbeiders à ½ IE = 5 IE
9 bedienden à 1/3 IE = 3 IE
Dit valt in de range van BelleAqua SAF 7-12 IE

 • Op basis van de facturen van de watermaatschappij kan men het te verwachten maximale dagdebiet vaststellen. U dient rekening te houden met:
   • aantal werkdagen per jaar te berekenen (verbruiksperiode)
   • het verbruik versus de aanwezigheid van de medewerkers
   • shiften en/of eventuele pieklozingen

 

Opgelet: uiteraard gaat dit over waterverbruik zonder eventuele bedrijfs- of productieprocessen waarin water wordt verbruikt. Deze moeten apart gemeten worden.

Voorbeeld :
Een waterverbruik op jaarbasis van 347 m³
Het bedrijf heeft +/- 250 werkdagen (afhankelijk of men al dan niet collectief sluitingsperioden heeft en/of brugdagen)  
347.000 liter : 250 werkdagen = 1.388 liter per dag : 150 liter per I.E = 9.26  I.E.  zijnde BelleAqua SAF 7-12 IE

Voor specifieke toepassingen KMO’s en bedrijven moet bekeken worden hoe de installatie kan gedimensioneerd worden .

Bijvoorbeeld een restaurant of een feestzaal: hier is de pieklozing vaak een aandachtspunt. Een feestzaal heeft bijvoorbeeld 3 openingsdagen per week, met telkens een maximale bezetting van 300 personen en 15 personeelsleden.  315 x 3 zou hiervoor geen correcte berekening zijn.  We bekijken het weekdebiet om de juiste dimensionering te bepalen. Mogelijk is werken met een bufferput - die het afvalwater tijdelijk stockeert - een betere optie. Deze kan debietsgestuurd het afvalwater verpompen naar de IBA-KWZI.  Zo hebben we een continuïteit voor de waterzuivering en een minder grote installatie nodig.  Voorbeelden : restaurant, feestzaal, bioscoop, camping, ….
De grootte van de bufferput wordt bepaald door de mogelijke pieklozingen.

Een degelijke vetafscheider is strikt noodzakelijk, zodat het afvalwater voldoende kan afkoelen om het vet te doen stollen. Een correcte dimensionering - uitgedrukt in liters per seconde -  zal beletten dat vetresten terechtkomen in de waterzuivering wat problemen zal veroorzaken. 

De effluentresultaten voor restaurants zullen sterk afhangen van het lozingsgedrag. Dit dient vooraf uitvoerig besproken te worden bij het ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie.

 • De code van goede praktijk voorziet een meer gedetailleerde tabel als sleutelformule voor de berekening van het benodigde aantal I.E. voor aangeduide toepassingen:

 

Gebouw of complex

Aantal I.E.

Fabriek, werkplaats

1 arbeider = ½ IE

Kantoor

1 bediende = 1/3 IE

School zonder baden, stortbaden of keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/10 IE

School met baden en zonder keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/5 IE

School met baden en keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/3 IE

School met baden en keuken (internaat) (1)

1 leerling = 1 IE

Hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis

1 bed = 1 IE

Camping

1 persoon = 1/2 IE

Kazerne, verblijfscamping

1 persoon = 1 IE

Restaurant

1 persoon = 1/4 IE(2)

Theater, bioscoop, feestzaal

1 persoon = 1/30 IE

Sportpark

1 persoon = 1/20 IE

 • Voor deze gebouwen of complexen moet het op de grond van de tabel berekend aantal IE verhoogd worden met ½ IE per personeelslid dat in de instelling is tewerk gesteld.
 • Aantal IE = ¼ IE x gemiddeld aantal personen per dag

 

Terug naar boven

 


 

12. Wat is het energieverbruik van mijn waterzuiveringsinstallatie BelleAqua SAF en Axylit?

Elke installatie heeft naargelang het type een blower en elektrische componenten. Deze worden
min of meer berekend volgens de capaciteit van de blower wat de grootste verbruikerspost is. Elke installatie heeft een beluchtingsregime van 13 h 20 minuten per dag.
Voor een BelleAqua SAF 1-6 IE = 56 W wat neerkomt op € 54,21 (excl. btw)
Hier werd geen rekening gehouden met nachttarief wat dan zou neerkomen op +/- € 40,00 op jaarbasis.
Voor een BelleAqua Axylit 0-6 IE = 0,55 kW wat neerkomt op € 1,78 (excl. btw voor een gezin van 3 personen)

 

Terug naar boven

 


 

13. Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor de IBA ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over.

Wanneer u zelf instaat voor de plaatsing van een IBA kan u een vrijstelling van de heffing van afvalwater bekomen, als u aantoont dat uw installatie goed werkt. Deze vrijstelling moet u aanvragen bij de rioolbeheerder, stad of gemeente en is meestal geldig voor 5 jaar. De modaliteiten vraagt u best na.

De vrijstelling heeft enkel betrekking op de verbruiksperiode dat u zelf reeds uw afvalwater zuiverde.

U dient documenten te bezorgen met technische info. Deze worden u steeds bezorgd bij aankoop.

Wanneer uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak heeft overgenomen geniet u vermoedelijk niet van de vrijstelling. Uw bijdragen zal standaard verrekend worden op de waterfactuur. U betaalt hetzelfde als iemand die aangesloten is op de riolering: een saneringskost per verbruikte m³ water. Deze saneringskost heet Bijdrage Individuele Sanering (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

 

Terug naar boven

 


 

14. Wat met individuele waterzuivering in de weekendzones of onregelmatige belasting?

Om een waterzuivering op te starten en in stand te houden/te laten werken, hebben we twee zaken nodig voor de natuurlijke bacteriegroei:

 • Voedsel dat ze verkrijgen via de vuilvracht van de bewoners
 • Zuurstof dat via het luchtpompje wordt ingebracht met de beluchtingsschotels (voor BelleAqua SAF systemen)

Wanneer één van deze twee zaken niet gegarandeerd zijn zal de installatie niet werken of veeleer beperkt. Weekendzones zonder permanente bewoning zal afhankelijk van bovenstaande al dan niet werken. De BelleAqua SAF blijft altijd in activiteit door de recirculatie dat per dag de helft recirculeert wat ook continuïteit geeft voor de voeding van de bacteriën. Echter bij nullozing zal dit effect hebben op de bacteriegroei.

U kiest dus best voor het BelleAqua Axylit systeem :

Aangezien deze bacteriedrager ook als voeding voor de bacteriën kan dienen, is er geen permanente bewoning vereist. Dus is het systeem ook geschikt voor vakantieverblijven of locaties met onregelmatig verblijf.

 

Terug naar boven

 


 

15. Wat met individuele waterzuivering voor een restaurant en/of feestzaal?

Voor specifieke toepassingen KMO's en bedrijven moet bekeken worden hoe de installatie kan gedimensioneerd worden .

Bijvoorbeeld een restaurant of een feestzaal: hier is de pieklozing vaak een aandachtspunt. Een feestzaal heeft bijvoorbeeld 3 openingsdagen per week, met telkens een maximale bezetting van 300 personen en 15 personeelsleden. 315 x 3 zou hiervoor geen correcte berekening zijn. We bekijken het weekdebiet om de juiste dimensionering te bepalen. Mogelijk is werken met een bufferput - die het afvalwater tijdelijk stockeert - een betere optie. Deze kan debietsgestuurd het afvalwater verpompen naar de IBA-KWZI. Zo hebben we een continuïteit voor de waterzuivering en een minder grote installatie nodig. Voorbeelden : restaurant, feestzaal, bioscoop, camping, ....
De grootte van de bufferput wordt bepaald door de mogelijke pieklozingen.

Een degelijke vetafscheider is strikt noodzakelijk, zodat het afvalwater voldoende kan afkoelen om het vet te doen stollen. Een correcte dimensionering - uitgedrukt in liters per seconde - zal beletten dat vetresten terechtkomen in de waterzuivering wat problemen zal veroorzaken.

De effluentresultaten voor restaurants zullen sterk afhangen van het lozingsgedrag. Dit dient vooraf uitvoerig besproken te worden bij het ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie.

• De code van goede praktijk voorziet een meer gedetailleerde tabel als sleutelformule voor de berekening van het benodigde aantal I.E. voor aangeduide toepassingen:

Gebouw of complex

Aantal I.E.

Fabriek, werkplaats

1 arbeider = ½ IE

Kantoor

1 bediende = 1/3 IE

School zonder baden, stortbaden of keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/10 IE

School met baden en zonder keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/5 IE

School met baden en keuken (externaat) (1)

1 leerling = 1/3 IE

School met baden en keuken (internaat) (1)

1 leerling = 1 IE

Hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis

1 bed = 1 IE

Camping

1 persoon = 1/2 IE

Kazerne, verblijfscamping

1 persoon = 1 IE

Restaurant

1 persoon = 1/4 IE(2)

Theater, bioscoop, feestzaal

1 persoon = 1/30 IE

Sportpark

persoon = 1/20 IE


(1)Voor deze gebouwen of complexen moet het op de grond van de tabel berekend aantal IE verhoogd worden met ½ IE per personeelslid dat in de instelling is tewerk gesteld.

(2)Aantal IE = ¼ IE x gemiddeld aantal personen per dag

 

Terug naar boven

 


 

16. Wat is telemetrie of Alertsysteem

BelleAqua garandeert de opvolging van uw zuiveringsinstallatie, door een sterke innovatie waarmee we in 2008 als eerste op de markt kwamen. Op de PLC van de IBA of KWZI wordt een modem geplaatst, die via een GSM-signaal meldingen kan doorsturen naar het Alertsysteem van BelleAqua. Meer dan 2.000 installaties in Vlaanderen worden op deze manier opgevolgd, waarbij het systeem volledig autonoom de meldingen registreert, beoordeelt en de bevindingen doorstuurt naar de juiste hersteldienst. De betrokken technieker kan ook op afstand aanpassingen doorvoeren in het besturingssysteem van de installaties.

Terug naar boven

 


 

17. Kan ik nog gravitaire lozen of is een pompput noodzakelijk?

Wanneer er in een ondiepe gracht is of bestaande terreinriolering niet (langer) toelaat gravitair te lozen is een pompput noodzakelijk. Onze pompputten zijn prefab leverbaar.

De pomp wordt aangesloten op een PLC in de besturingskast. Daardoor is de pompput eveneens voorzien van een foutmelding bij een defecte pomp en/of hoog peil.

Volgende foutmeldingen worden weergegeven op de PLC:

 • het niveau in de pompput.
 • het uitvallen van de motorbeveiligingsschakelaar
 • het uitvallen van de differentieelschakelaar (stroomtoevoer)

 

Terug naar boven