Benor certificaat
Vlaminor certificaat
Erkend aannemer en VCA
Privékeurder riolering

 


Waterzuivering: Benor

In 2006 slaagde BelleAqua erin om als eerste in België een BENOR-gecertificeerde individuele en kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (IBA en KWZI) in beton op de markt te brengen. De BelleAqua Saf® van het type ondergedompelde beluchte bacteriefilter gecertificeerd voor de Europese norm EN 12566-3. Deze norm is beperkt tot 50 inwonersequivalent (IE), maar wij kunnen installaties realiseren tot 500 IE. Sinds 2013 is er ook het extensief systeem BelleAqua Axylit.

BelleAqua, heeft kosten noch moeite gespaard om met de BelleAqua Saf® en Axylit-biobed®de hoogste kwaliteit te bieden. De zuiveringsefficiëntie en de kwaliteit van elk onderdeel werden met de grootste nauwkeurigheid ontwikkeld.

Het BENOR-keurmerk laat ons toe om als fabrikant in regel te zijn met de Europese regelgeving. Het behalen van dit keurmerk toont aan dat we de waterzuiveringsinstallaties vervaardigen volgens de technische eisen van EN 12566-3. Deze norm voorziet volgende verplichtingen:

 • De uitvoering van de initiële typetests voor de bepaling van de waterdichtheid en de nominale capaciteit, de zuiveringsefficiëntie en structurele stabiliteit.
 • De implementatie van een productiecontrolesysteem.

Dankzij de interne zelfcontrole produceren we elke product identiek aan het gekeurde prototype.

De BENOR-keuring biedt eveneens een bijkomende kwaliteitsgarantie. De resultaten van de initiële typetests werden getoetst aan de gewestelijke milieureglementeringen. Dit gebeurt niet door de fabrikant zelf maar door de onafhankelijke certificatie-instelling Certipro. Zij onderwierpen de BelleAqua Saf® gedurende 48 weken aan een intense evaluatie Ook de implementatie en de effectiviteit van het productiecontrolesysteem worden door Certipro jaarlijks beoordeeld.

Getest:

 • documentonderzoek;
 • typekeuring waterdichtheid;
 • typekeuring zuiveringsefficiëntie;
 • bouwtechnische keuring;
 • evaluatie industriële zelfcontrolesysteem met periodieke controle.

Certipro is de certificatie- en keuringsdienst die VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) heeft opgericht om erkenningen te verlenen aan kwalitatief en technologisch waardevolle producten.

Info: Certipro 014/33 69 16

 

Downloads

Certificaat Benor BelleAqua SAF 1-6 IE
Certificaat Benor BelleAqua SAF 1-50 IE
Certificaat Benor BelleAqua Axylit 0-48 IE
Certificaat Probeton behuizing beton
CE-EG verklaring Axylit
CE-EG verklaring SAF

 


Waterzuivering: Vlaminor

Certipro creëerde het VLAMINOR-keurmerk om kwaliteitsvolle kleinschalige waterzuiveringen op een effectieve manier te kunnen beoordelen tot ver na de plaatsing.

Dit keurmerk bestaat uit de basisregels van goed beheer en vakmanschap die aangeven onder welke voorwaarden de productie, plaatsing EN onderhoud van kleinschalige waterzuivering dienen te gebeuren.

Er wordt veel aandacht besteed aan de traceerbaarheid van de waterzuiveringen én naar onafhankelijke staalnames bij de eindgebruiker(s) door Certipro zelf.

De beoordelingscriteria (terug te vinden in hun lastenboek) zijn handelbaar voor de vergunninghouder maar toch relevant voor al wie rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij kleinschalige waterzuivering. Via de adviesraad worden deze processen en procedures regelmatig beoordeeld en bijgestuurd.

Dit lastenboek is grotendeels verenigbaar met de normen reeks NBN EN 12566 voor de zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater tot 50 IE. Het verduidelijkt en preciseert de bepalingen betreffende maatvoering, structurele integriteit, waterdichtheid en duurzaamheid van deze normen. Bovendien worden aanvullende bepalingen gegeven en breidt deze bepalingen uit tot waterzuiveringsinstallaties groter dan 50 IE.

Rioolbeheerders kunnen dankzij dit VLAMINOR certificatieschema eenvoudig nagaan of IBA's en KWZI's al-dan-niet voldoen aan de vereisten die opgelegd zijn door de Vlaamse Overheid met betrekking tot de vrijstelling op de heffing van het afvalwater.

Door consultatie van de databank kunnen ze nagaan of de installatie(s) in hun werkingsgebied uitgebaat worden volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming zijn met de normen en voorschriften uit VLAREM II.

Info: Certipro 014/336916

 

Downloads

Certificaat Vlaminor BelleAqua SAF 1-50 IE
Certificaat Vlaminor BelleAqua Axylit 0 - 48 IE

 


BelleAqua is houder van volgende attesten

 

Erkend aannemer C en V klasse 4

De overheid stelt bepaalde criteria aan bedrijven die intekenen op aanbestedingen. Deze categorieën worden uitgedrukt in letters en cijfers.
De letters C en V staan respectievelijk voor wegenbouwkundige werken en waterzuiveringsinstallaties. De klasse 4 duidt aan dat werken of deelopdrachten mogen worden aangenomen tbv 900.000 €.

 

VCA *

VCA is een gecertificeerd veiligheids-beheerssysteem, waarmee BelleAqua aantoont veilig te werken. Een externe certificerende instantie controleert en beoordeelt ons. VCA staat voor: "Veiligheid Checklist Aannemers".

Certificaat VCA

 


Privé keurder riolering

Sinds 1 juli 2011 is in Vlaanderen de keuring van het rioleringsstelsel voor de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater in woningen en gebouwen verplicht. Dit bepaalt het Algemeen Waterverkoopreglement, waarin de rechten en plichten van leverancier, rioolbeheerder en klant worden hierin vastgelegd.

Een keuring is verplicht voor elke nieuwbouw en belangrijke verbouwing. Deze verplichting geldt als een aansluiting is op de openbare riolering, maar ook als u individueel moet instaan voor de zuivering van uw afvalwater Kortom: alle aansluitingen die gebeuren of gebeurd zijn na 1 juli 2011 zijn onderworpen aan deze keuring, ongeacht de datum van de bouwvergunning. Alle RWA (hemelwaterafvoer) en DWA (droogweerafvoer m.a.w. afvalwater) moeten aangelegd zijn.

Bij deze keuring moeten documenten zoals bouwvergunning, bouwplannen, aanstiplijst, onderdelenlijst en technische fiches van de gebruikte onderdelen (vb. hemelwaterput) beschikbaar zijn. Wanneer de installatie niet meer zichtbaar is, zijn ook de foto's van de rioleringsonderdelen en aansluitingen vereist.

Verschillende methoden zijn mogelijk:

 • De visuele controle: de visueel zichtbare punten en aangeleverde foto's worden vergeleken met het plan
 • De rookproef: rook wordt door de leidingen geblazen en moet enkel zichtbaar zijn aan elk aansluitpunt van het desbetreffende stelsel (RWA of DWA)
 • De geluidstest: de keurder plaats geluidsapparaat in een stelsel en controleert welke aansluitpunten hierop aangesloten zijn.
 • Het controleren van de aansluitpunten, verbindingen tussen twee leidingen of de aanwezigheid van verborgen onderdelen zoals een septic tank, sifon, hemelwaterput of het opsporen van niet gesloten leiding kan op 2 manieren:
  • inzetten van een duwcamera
  • gebruik van een vloeistroom met of zonder toevoeging van kleurstof

Certificaat keurder privériolering