infiltratie16

Een goed werkend infiltratiesysteem moet aan vele eisen voldoen. BelleAqua ontwikkelde daarom het Azura-unitsysteem: een ondergronds bekken gebouwd uit modules in kunststof die het overtollige hemelwater opvangt en langzaam laat doordringen in de ondergrond. Het Azura-unitsysteem is zeer stevig. Aangevuld met verdicht zand zijn ze zelfs geschikt voor zwaar verkeer. Meer dan 95% van het infiltratiesysteem bestaat uit holle ruimtes wat de buffercapaciteit maximaliseert. Alle wanden van het Azura-unitsysteem zijn waterdoorlatend, dus de infiltratie werkt maximaal. Bovendien zorgt de hoogte van het Azura-unitsysteem voor een goede werking bij hoge waterstand.


 

Verordening

De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging:

 • Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen.
 • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt.
 • De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

De nieuwe verordening is in werking getreden op 1 januari 2014. Voor de dossiers, ingediend voor 1 januari 2014 blijft de verordening uit 2004 van toepassing.

Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of melding-verordering hemelwater

Aanvraag voor verkavelingsvergunning met aanleg van wegen-verordering hemelwater

 


 

Azura-unitsysteem

Folder Axylit
Download folder Azura

Elke unit heeft een afmeting van 100cm lengte, 50 breedte en 40 cm hoogte. Deze worden modulair gebouwd tot een bekken en kunnen ook gestapeld worden. Elk bekken heeft een bruto capaciteit van 200 liter, netto 190 liter.

Bij infiltratie wordt geo-textiel gebruikt, bij een bufferbekken een waterdicht geomembraan.

Infiltratie – bufferbekkens kunnen voorzien worden van vertraagde lozing d.m.v. restrictieopening.

Verkeersbelasting
Het bekken moet een minimum gronddekking hebben van 40 cm. Hierbij is het bekken geschikt voor voetgangersverkeer 15 kN. Indien men het bekken plaatst met een gronddekking van minimaal 60 cm is het bekken geschikt voor zwaar verkeer 400 kN. In geen geval onderlaag of omhulling met zandcement.

I.v.m. het berekenen ervan moet men rekening houden o.a. met dakoppervlak, overrijdbaarheid, grondwaterstand, ... ; Afhankelijk van alle factoren, wordt het bekken gedimensioneerd en vervaardigd. Om de capaciteit te kunnen berekenen zijn onderstaande volgende gegevens bepalend :

Horizontale dakoppervlakte van gebouw/woning
Het hemelwater op de horizontale oppervlakte valt, afhankelijk van de regenintensiteit is één van de bepalende factoren. Hoe groter het gebouw, hoe groter het bufferbekken.

Waterwinningsgebied
U kijkt best na of uw eigendom of grond in een waterwinningsgebied ligt. Infiltreren in een waterwinningsgebied is niet toegelaten omdat hier een speciale reglementering geldt.

Grondwaterstand
Bij te hoge grondwaterstand kan men onmogelijk water laten infiltreren. Rekening houdend dat het bekken 40 cm hoog is en minimum 40 cm – 60 cm diep wordt geplaatst, afhankelijk van het niveau van de toekomende buis. Hou hier dus zeker rekening mee.

Overstortmogelijkheden
In gewone omstandigheden wordt de overstortbuis aangesloten op de straatriolering. De dimensionering van een bekken is gestaafd aan de gemeentelijke reglementering, die een maximum debiet toelaat. Indien de gemeente niets heeft opgelegd is de maximale overstort naar de riolering bepaald door het Vlaams Gewest, zijnde 41,8 l/s/ha. Als er geen (nood)overstortmogelijkheid is naar een riolering, wordt bekeken of het kan via een gracht of naar een lager gelegen gebied. Is er ook geen gracht of lager gelegen gebied, wordt het bekken groter gedimensioneerd (maal factor 'x') zodat men volgens de statistieken van het KNMI 0/l/s/ha loost.

Aanleg
Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt het bekken aangelegd in één, twee of drie lagen. Indien men aanlegt in één laag is uiteraard de raakoppervlakte onderaan en de zijwanden voor infiltratie maximaal. Er wordt vooraf aangegeven of er voldoende, beschikbare ruimte is. Let op: vanaf een bekken met meer dan 2 lagen verandert de verkeersklasse.

Infiltratiecapaciteit van de ondergrond
Deze wordt uitgedrukt in een cijfer, dat bepaalt tegen welke snelheid het water infiltreert in de bodem. Bijvoorbeeld: bij zandgrond infiltreert het water sneller dan bij klei- en leemachtige grond. Dit wordt uitgedrukt in l/h/m². Deze wordt bepaald door een percolatietest bij grondonderzoek. Dit grondonderzoek is het belangrijkste element van de berekening.

Bij kleinere capaciteit wordt het infiltratiebekken prefab aangeleverd, bij grotere bekkens wordt dit ter plaatse gefabriceerd.

De plaatsing gebeurt volgens uw wensen:
- door de aannemer van de grondwerken
- door de aannemer van de grondwerken met onze bijstand tijdens de plaatsing
- volledig door onze eigen mensen

 

 


 

Over infiltratiesystemen, wetgeving en subsidies

Welk water infiltreren?
Op uw individueel infiltratiesysteem kunt u volgende systemen aansluiten:
• de overloop van uw hemelwaterput
• hemelwater van andere verharde oppervlakten dat u in een rooster of kolkputje opvangt
• eventueel het gezuiverde afvalwater, als u zelf uw afvalwater zuivert.

Wat zegt de overheid?
Het hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, moet u zoveel mogelijk uit de openbare riolering trachten te houden. De enige verantwoorde manier waarop u overtollig hemelwater kunt wegwerken is door een individueel infiltratiesysteem te plaatsen. Voor de meeste woningen eist de gemeente een infiltratiesysteem met een bepaalde minimumcapaciteit. In heel uitzonderlijke gevallen wijkt de gemeente van deze regel af, bijvoorbeeld als het grondwaterpeil heel hoog is.

Wat met de overloop van het infiltratiesysteem?
Soms staat de gemeente toe dat u de overloop van het infiltratiesysteem aansluit op:
• een gracht
• een waterloop
• een gemengde riool of hemelwaterriool.
U mag echter nooit de overloop aansluiten op een vuilwaterriool.

Financiële tegemoetkomingen
Vaak zal de gemeentelijke en gewestelijke subsidie voor het plaatsen van een hemelwatergebruiksysteem slechts toegekend worden op voorwaarde dat de overloop ervan wordt aangesloten op een infiltratiesysteem.
De grootte van de subsidie is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Vraag ernaar bij de gemeentelijke milieudienst.

 


 

Het Azura-unitsysteem: uw infiltratiesysteem

Wat is het Azura-unitsysteem?
Het Azura-unitsysteem bestaat uit blokvormige modules in kunststof. Deze modules vormen ondergrondse bekkens voor hemelwater. Zij vangen bij zware regenval het hemelwater op, stockeren het tijdelijk en infiltreren het langzaam in de bodem.

Het Azura-unitsysteem kunt u gebruiken voor:
• particuliere woningen
• industriële infiltratiebekkens voor hemelwater
• bufferbekkens voor hemelwater met vertraagde afvoer naar gracht, waterloop op openbaar riool
• opslagbekkens voor hemelwater bv. bij hergebruik
• voorraadbekkens voor bluswater.

Soms vervangen we het waterdoorlatende geotextiel door een waterdicht geomembraan bij toepassingen in de industrie- of infrastructuurbouw.

Waarin is dit infiltratiesysteem uniek?
Het Azura-unitsysteem heeft deze uitzonderlijke eigenschappen:
• een zeer hoge druksterkte
• een maximale buffercapaciteit
• een maximale infiltratiecapaciteit
• een hoogte van slechts 40 cm

Maar er is meer:
Het systeem werd zo ontwikkeld dat het eenvoudig en probleemloos kan omgeschakeld worden tot een bufferbekken voor hemelwater dat langzaam leegloopt naar een gracht, een waterloop of de riolering. Deze omschakeling kan nodig zijn in slecht doorlatende bodems, wanneer blijkt dat het water onvoldoende snel infiltreert.

Hoe werken de Azura-units?
Bij een zware regenbui kan zelfs een goed doorlatende bodem al dat water niet infiltreren. Het Azura-unitsysteem vergemakkelijkt deze infiltratie:
De Azura-units vormen een ondergronds buffervolume dat het water tijdelijk bergt: ofwel
- Het water sijpelt geleidelijk in de ondergrond.+ tekening
- Het water wordt vertraagd afgevoerd naar gracht, waterloop op openbaar riool + tekening

 


 

Technische gegevens en onderhoud

Volume
Het volume hangt af van de overloop:
• Als het individuele infiltratiesysteem overloopt in een gracht, waterloop of riool, eist de gemeente een bepaald buffervolume. Meestal is dit 10 l/m² van het aangesloten oppervlak.
• Zonder overloop voorziet u best 25 l/m². Wij raden ook aan een overstort naar een lager gelegen zone in de tuin te voorzien voor extreme neerslag.

Voorbeeld
Een woning met 200 m² harde oppervlakken (150 m² dak en 50 m² andere verharde oppervlakken):

Overloop  Berekening  Opslagcapaciteit  Afmetingen van het bekken 
Met overloop 200 m² x 10 l/m² 2000 liter 2,5 x 2 meter
Zonder overloop 200 m² x 25 l/m² 5000 liter 5 x 2,5 meter

 

Zichtbaarheid
Het Azura-unitsysteem dient volledig ondergronds geplaatst te worden en neemt dan ook geen ruimte in beslag. De Azura-units worden dan ook best in één laag (40 cm hoog) geplaatst, dit vergroot het infiltratieoppervlak tot een maximum. Een ondiep bekken maakt de afstand tot het grondwater ook groter.

Installatietips
BelleAqua geeft u graag de volgende tips bij de installatie van uw Azura-unitsysteem:

 • Sluit de overloop van uw hemelwaterput rechtstreeks op het infiltratiesysteem aan. Dit water is immers zuiver.
 • Houd bladeren en slib uit het systeem door een zeef- en zandvangput te installeren tussen de andere verharde oppervlakken en het systeem.
 • Plaats het infiltratiesysteem onder een verhard oppervlak of minstens onder een gronddekking van 2 spades diep.
 • Zo vermijdt u beschadiging door grondwerken.
 • Heeft het infiltratiesysteem een overloop naar een gemengde riool? Zorg dan dat de overloop een terugslagklep heeft. Zo kan er geen afvalwater naar het bekken terugstromen.

Onderhoud
BelleAqua voorziet een uitneembare zeefemmer en een lichtgewicht deksel voor een makkelijk onderhoud. Hoe vaak u moet reinigen hangt af van de begroeiing in uw tuin en in de omgeving. Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van uw systeem.

Tips voor een correct gebruik
Zorg ervoor dat enkel proper water in de bodem kan infiltreren:

 • Giet zeker geen scheikundige producten (bv. verfverdunners) in uw opvangrooster.
 • Gebruik geen reinigingsproducten wanneer u buitenoppervlakten schoonmaakt.
 • Was uw auto beter in de carwash, die is waterbesparend en heeft benzine- en olieafscheiders.
 • Plant geen diepwortelende bomen en struiken binnen een afstand van 1 m van het infiltratiesysteem.

 

 • Voorbeeld 1
Previous Next