Verkoops- en leveringsvoorwaarden van BelleAqua bvba


1. Voorrangsregeling

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te presteren leveringen en diensten en hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor BELLEAQUA, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden. Door bestelling verklaart de koper deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

2. Offertes

a)Behoudens andersluidende vermelding, zijn al onze offertes geldig voor een periode van één maand.

b)Vanaf de ondertekening der offerte ontstaat er een verbintenis.

c)Voor werken uitgevoerd in regie worden de werkuren aangerekend vanaf het vertrek op ons bedrijf tot de terugkomst, verminderd met etenstijd en rusttijd. In geen geval worden uren afgetrokken voor werkonderbreking van welke aard die ook is. Voor kraanwerken in regie, de reistijd van de kraan, de dieplader en de kraanman wordt eveneens gerekend vanaf vertrek op het depot tot aankomst op het depot.

3. Bestelling

a)De bestellingen, onverschillig of zij ons rechtstreeks worden opgegeven of door de bemiddeling van onze agenten of makelaars, worden niet eerder als vast beschouwd dan nadat zij door ons zijn aanvaard; onze agenten, makelaars en andere tussenpersonen hebben geen enkele macht ons te binden.

b)Geen afwijking van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en geen wijziging van onze offertes zal geldig zijn zonder onze uitdrukkelijke aanvaarding.

c)De koper wordt geacht de specificatie van onze producten te kennen bij de bestelling en zal die producten aldus aanvaarden bij de levering. Gevraagde afwijkingen en modificaties aan onze producten moeten steeds uitdrukkelijk vermeld worden op de bestelbon. Bij annulatie van de bestelling zullen gemodificeerde waren volledig aangerekend worden aan de koper.

d)Indien door de koper of door derden op last van de koper modificaties uitgevoerd aan gekochte goederen, zelfs indien dit gebeurt op onze terreinen of in onze magazijnen, dan gebeuren deze modificaties op kosten en risico van koper. Op het ogenblik dat met deze modificaties gestart wordt, wordt de koper geacht de goederen te aanvaarden en worden de goederen geacht te zijn geleverd, ook al moeten de geleverde goederen nog door ons geplaatst worden. Het verder stockeren van de goederen op onze terreinen of in onze magazijnen en het vervoeren en plaatsen, door eender wie, gebeurt op last en risico van de koper. Indien de stockage voor ons productievermindering, gebrek aan stockageruimte of andere ongemakken of kosten teweeg brengt, zullen de kosten hiervoor gedragen worden door de koper.

4. Prijsvermeerdering

Indien één der leveringen of artikel met minstens 3% zou vermeerderen, of indien de economische situatie gevoelig veranderd zou zijn, behouden wij ons het recht voor ieder contract of ieder deel een prijsverhoging toe te passen. Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en steeds voor herziening vatbaar. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst door de koper.

5. Levering

a) Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend. Vertraging van de levering geeft geen recht op vergoeding op intrest tenzij die formeel bedongen werd.

b) Voor leveringen aan het buitenland worden de kosten voor transport en vastrecht afzonderlijk bepaald voor elk geval.

c) De gewaarborgde of kosteloos geleende verpakking blijven onze eigendom.

d) Het terrein of de bouwwerf waarop wij werken of leveringen moeten uitvoeren moet vrij toegankelijk zijn voor onze machines en ons vervoermaterieel. Zij zullen niet gehinderd worden door andere personen, materiaal of materieel. Mochten hierdoor wachturen ontstaan of kosten van vrijmaken van de werf om het werk te kunnen uitvoeren, dan komen de kosten hiervoor ten laste van de klant. Indien eventueel het terrein berijdbaar moet gemaakt worden, gebeurt dit ten laste van de opdrachtgever. Indien blijkt dat de werf op de plaats van de levering niet bereikbaar is en tengevolge daarvan de levering of de uitvoering niet kan doorgaan dan zijn alle veroorzaakte laad-, vervoer- en lostijden ten laste van de klant, onverminderd de toepassing van art. van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het staat de klant vrij om inlichtingen te nemen bij ons over de aard van het materieel en plaats die wij nodig hebben om te kunnen werken of om een werf te kunnen bereiken. Hij kan zich er niet op beroepen onwetend te zijn.

e) Wanneer voor leveringen of voor werken op privé-terrein met materieel moet worden gekomen, dient de opdrachtgever vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks, putten e.a. Indien nodig dient de opdrachtgever zich in te lichten bij de vergunninghoudende maatschappijen. Alle beschadigingen vallen te laste van de opdrachtgever, indien blijkt dat deze ons niet vooraf juist heeft ingelicht.

f) Bij uitvoering van de werken dient er door de opdrachtgever, voor aanvang der werken, een duidelijk plan, en of ter plaatse aanduiding der zichtbare en/of onzichtbare leidingen, putten en dergelijke van welke aard dan ook ter beschikking gesteld te worden van de uitvoerder. Aldus aangeduide ondergrondse leidingen worden in regie-uitvoering blootgelegd. Bij niet-aanduiding of bij afwezigheid van plans wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden. Dit gebeurt dan op de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

g) Wanneer om een werf te bereiken , een uitweg op eigendom van een buur moet gebruikt worden, dan moet de opdrachtgever ons alle inlichtingen zoals vermeld in art.f verstrekken. Alle eventuele schade is ook dan ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart eveneens dat hij toelating heeft van de buur om de uitweg te gebruiken. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en de levering of de uitvoering der werken daardoor onmogelijk wordt, dan wordt art.d toegepast.

h) De opdrachtgever is ertoe gehouden zich voor de aanvang der werken in regel te stellen met de openbare besturen en moet dus in het bezit zijn van alle wettelijke toelatingen (bouwvergunning, sloopvergunning e.d.) om het werk te laten uitvoeren. Bij gebrek aan de nodige vergunning(en) of het niet- voorleggen hiervan, vallen alle verantwoordelijkheden en alle kosten te laste van de opdrachtgever. Indien de werken in uitvoering om een of ander reden stilgelegd worden, zullen de kosten die hieruit voortspruiten ten laste gelegd worden van de opdrachtgever.

i) de klant moet de architect van het werk verzoeken na te gaan zo er geen gevaar bestaat en dient eveneens te zorgen voor de nodige tegensprekelijke vaststellingen van de staat der gebouwen, onmiddellijk voor en na onze werken. Alle vaststellingskosten zijn ten laste van de bouwheer of de opdrachtgever.

6. Vervoer

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

7. Betaling

a) Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen zonder inhoudingen van borg noch korting, tenzij anders bedongen, ten huize van de verkoper of door betaling op de rekening van de verkoper. BELLEAQUA behoudt zich echter steeds het recht voor om tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

b) Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, alsmede een tussen partijen overeengekomen schadevergoeding van 10% van het niet betaalde bedrag met een minimum van 125 EURO.

c) Bij niet betaling is de verkoper gerechtigd om elke levering te staken en zelfs nog uit te voeren bestellingen en werken te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

d)Het trekken van wisselbrieven of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op deze verkoopsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper.

e) Een voorschot van 35% dient betaald te worden voor prestaties m.b.t. levering van goederen en diensten voor aanvang der werken. Een voorschot van 10% dient betaald te worden voor prestaties m.b.t. enkel levering van goederen.

8. Eigendomsvoorbehoud

a) De goederen worden slechts eigendom van de koper bij volledige betaling van de goederen. Intussen geldt het risico van verlies of beschadiging voor de koper en zal hij eventuele schade ten zijnen laste nemen. De koper zal tevens de goederen in die tussentijd niet mogen verkopen, verpanden of op enige wijze bezwaren.

b) Volgens art.101 par.2 van de nieuwe faillissementswet kunnen de roerende goederen die worden verkochte met een beding dat de eigendomsopdracht opschort tegen de volledige betaling van de prijs, ingeval van faillissement van de koper, slechts op grond van dat beding van hem worden teruggevorderd voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Deze bepaling legt geen bijzondere regelen op met betrekking tot de aard van dit geschrift. Een dergelijk geschrift kan een factuur zijn. Overeengekomen, uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Deze bepaling legt geen bijzondere regelen op met betrekking tot de aard van dit geschrift. Een dergelijk geschrift kan een factuur zijn.

9. Zichtbaar en verborgen gebreken

a) Klachten betreffende verborgen gebreken dienen BELLEAQUA te worden medegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de 3 kalenderdagen.

b) Bij gegrond bevonden klachten is de garantieverplichting van BELLEAQUA beperkt tot deze die aan haar leverancier wordt opgelegd.

c) Niet-overeenstemming van het aantal geleverde stukken met het aantal bestelde stukken moet onmiddellijk door de koper worden vermeld, zoniet kunnen zij niet aanvaard worden.

10. Klachten

a) Alle klachten dienen aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na uitvoering der werken of ontvangst van de goederen, met opgave van het probleem en eventuele veroorzaakte schade.

b) De koper dient alle maatregelen te nemen om een tegenonderzoek mogelijk te maken.

c) Welke ook de oorzaak van de klacht moge zijn, onze waarborg is naar onze keuze beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de als gebrekkig of niet conform erkende waren, met uitsluiting van iedere schadevergoeding.

d) Mocht er blijken dat er bij het opmaken der facturen een verkeerd BTW-tarief toegepast is, dient de klant dit onmiddellijk te melden. Bij gebreken hieraan zal de administratie of de controle van de BTW de aanvullende belasting bij voorrang ten laste van de klant invorderen. (art.65 van de BTW inschrijving nr. 7 van 10 maart 1982).

11. Waarborg

De waarborgen zijn deze die ons toegestaan worden door de werkhuizen, vervaardigers van de apparaten die wij verkopen. Bij onvoldoende onderhoud of een onjuiste behandeling kunnen garantie-aanspraken niet worden vervuld. De waarborg vervalt geheel wanneer zonder onze schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen door de koper, gebruiker of derden worden uitgevoerd.

12. Uitdrukkelijk ontbindend beding

a) BELLEAQUA behoudt zich het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die BELLEAQUA kan benadelen. Indien BELLEAQUA van dit recht gebruik maakt zal de koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal BELLEAQUA gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen.

b) Wanneer de koper of opdrachtgever een contract of bestelling verbreekt, dan kan de verkoper van rechtswege een schadevergoeding vorderen die forfaitair wordt bepaald op 20 % van de waarde van de bestelde waren of van het uit te voeren werk, met een minimum van 75 €.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Belgische wetgeving is toepasselijk op al onze verkoopsovereenkomsten zelfs indien de koper in het buitenland gevestigd is. De handelstermen zullen worden uitgelegd in overeenkomst met de "Internationale Stelregels betreffende de uitleg der handelstermen" vastgelegd in de laatste uitgave van INCO-TERMS van de Internationale Kamer van Koophandel, welke evenwel geen voorrang hebben op de uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen neergelegd in onze algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.Alle geschillen betreffende onze verkoopsovereenkomsten zullen tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

Wij behouden ons evenwel de macht voor het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de plaats van vestiging van de koper.

 

 

 • Voorbeeld 1
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Voorbeeld 2
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next